Algemene voorwaarden

RVW FISCAAL JURIDISCH ADVIES

Artikel 1: algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
  2. opdrachtnemer: RVW Fiscaal Juridisch Advies C.V. verbonden maatschappen of rechtspersonen die de opdracht uitvoert. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BS, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de heer Mr.R.van Westerop.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen

opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door

beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Voor zover voor opdrachtnemer gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze

deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer

voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtnemer en de

opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De

bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer

verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of

strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Alle diensten die door opdrachtnemer wordt geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Artikel 4: verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer

overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende

opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de

opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.3 Opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.5 Waar noodzakelijk voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verrichtte werkzaamheden worden van originele bescheiden met een formele status zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen die opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld kopieën opgenomen in de werkdossiers. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de originele bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

5.3 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering  van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.

Artikel 6: geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2 Behoudens toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of ander al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

6.5 Opdrachtnemer heeft, ter verdere uitvoering van de in dit artikel opgenomen verplichtingen, een privacy statement opgesteld.

Artikel 7: intellectuele eigendom

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8: honorarium

8.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt twee-wekelijks, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9: betaling

9.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen

      tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die

      opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens

      betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van

      opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te

      verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te

      bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is

      opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van e

      overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer

      uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de

      werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk

      verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10: reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen

        schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover

        opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien

        opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan

        opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de

        opdrachtgever niet op.

10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen

        aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw

        verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) 

        uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever

        reeds betaald honorarium.

Artikel 11: leveringstermijn

11.1 Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering

        benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn

        waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de

        betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter

        beschikking zijn gesteld.

11.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

        beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door

        opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer

        de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de

        overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is

        dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: opzegging

12.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

12.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13: aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de

        zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden

        verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of

        onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade

        niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een

        fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer

        voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van drie maal het bedrag van het

        honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de

        zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die

        veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuist of onvolledig informatie

        heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met

        verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld

        van opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van

        de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.

13.3 De in lid 1, 2 en 3 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede

        bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve

        hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

13.4 Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledig overbrenging van de inhoud van een

        verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Artikel 14: vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15: conversie; strijdigheid met opdrachtbevestiging

15.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend

        karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden

        gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval

        een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan

        worden gedaan.

15.2 In het geval van deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling strijdige

        bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 16: toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene

        Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

        opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot deze

        competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde echter in het

        arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.