rvw-logo
RVW Advies

Stakingswinst investeren in nieuwe onderneming - 16 november 2015

Doorschuiving stakingswinst geldt ook voor onttrokken bedrijfspand dat is overgebracht naar het privévermogen.

Belanghebbende X drijft een horeca onderneming in een tot de onderneming behorend bedrijfspand. In 2010 verkoopt hij de onderneming aan A maar niet het bedrijfspand. Het bedrijfspand is overgebracht naar het privévermogen van X en wordt daarna door X verhuurd aan de onderneming van A.

X start in 2010 een nieuwe onderneming op het gebeid van aan-/verkoop en verhuur van onroerende zaken.

De inspecteur corrigeert de aangifte 2010 met de behaalde stakingswinst in de gewone aanslag. X is het daar niet mee eens en beroept zich op de doorschuifregeling wegens herinvestering in een nieuwe onderneming.

Op grond van de doorschuifregeling is de winst behaald bij staking van een onderneming niet belast als aannemelijk is dat deze winst binnen 12 maanden na staking wordt geherinvesteerd in een nieuwe onderneming. Die winst wordt vastgelegd in een conserverende aanslag. Na aanschaf van de nieuwe onderneming wordt die winst afgeboekt van de aanschaffings-/voortbrengingskosten van de nieuwe onderneming. Alsdan wordt de in de conserverende aanslag vermelde stakingswinst dienovereenkomstig verminderd.

Volgens de inspecteur is de doorschuifregeling niet van toepassing op de onttrekkingswinst van het bedrijfspand.
De Rechtbank oordeelt dat de inspecteur de stakingswinst ten onrechte heeft belast omdat die faciliteit geldt voor bij staking behaalde winst en dus ook voor de onttrekkingswinst van het bedrijfspand dat is overgebracht naar het privévermogen. Vervolgens merkt de rechtbank op dat X aannemelijk heeft gemaakt dat hij eind 2010 voornemens was de stakingswinst te herinvesteren. X kon dan ook gebruik maken van de doorschuifregeling.

Bovendien stelt de rechtbank vast dat er sprake is van te conserveren inkomen, dat hiervoor een aparte conserverende aanslag dient te worden vastgesteld en dat die verschuldigde belasting niet kan worden geheven via een gewone aanslag.

Het gelijk is aan belanghebbende X.

Deel dit artikel