rvw-logo
RVW Advies

Voorgestelde oplossingen door de staatssecretaris voor het DGA-pensioen in eigen beheer - 23 januari 2014

Specifiek voor DGA’s geldt dat in zijn brief van 6 december 2013 de Staatssecretaris oplossingen geeft voor het verschil tussen de commerciële en fiscale pensioenwaardering in eigen beheer. Door de veel hogere commerciële waardering zal het in veel gevallen niet mogelijk blijken om dividend uit te keren. Deze DGA’s missen dan ook de verlaagde AB-heffing in 2014 van 22% (in plaats van 25% heffing). De Staatssecretaris heeft de volgende mogelijkheden onderzocht:

  1. De fiscale pensioenverplichting wordt voortaan op commerciële basis berekend (de fiscale verplichting wordt 2 à 3 x zo hoog).
  2. De fiscale pensioenverplichting vormt het uitgangspunt voor een herrekening van de pensioenaanspraken (die aanspraken worden dan lager).
  3. Het invoeren van een nieuwe vorm van oudedagsreserve ter vervanging van het huidige systeem.

Oplossing 1. is volgens de Staatssecretaris te duur en oplossing 2. werkt slechts tijdelijk omdat er in de toekomst weer financiële problemen zouden kunnen ontstaan. Hij neigt dan ook te kiezen voor oplossing 3. Daarom hieronder een korte weergave van oplossing 3.

Het invoeren van een nieuwe vorm van oudedagsreserve, een korte samenvatting:

De DGA wordt elk jaar twee keuzes geboden: 1. extern verzekeren bij een professionele verzekeraar of 2. er worden geen pensioenrechten opgebouwd maar er kan ten laste van de winst een reserve voor de oude dag worden gevormd.

Die fiscale reserve kan alleen door de vennootschap waarin de materiële onderneming wordt gedreven, worden gevormd. Jaarlijks kan (door een maximaal jaarlijks vast te stellen percentage) worden gedoteerd aan de reserve, mits er dat jaar winst is. De Staatssecretaris kiest niet voor inhaaldotaties voor een verliesjaar.

Voor deze regeling zal dan geregeld worden, dat geen sprake is van een (pensioen)aanspraak voor de loonbelasting. Er zal dan geen loonbelastingclaim rusten op de reserve.

Op de AOW-gerechtigde leeftijd (of indien dit eerder is, stoppen met werken, overlijden of er wordt geen materiële onderneming meer gedreven door het lichaam, of de aandelen in het lichaam worden verkocht) valt de reserve vrij ten bate van de winst. Deze vrijval kan worden voorkomen door een ouderdomslijfrente dan wel een nabestaandenlijfrente af te sluiten (verzekering of geblokkeerde bankspaarrekening/beleggingsrecht). Indien geen lijfrente wordt aangekocht dan is over de vrijval revisierente (huidig tarief 20%) verschuldigd.

Omdat de bovengenoemde oplossing van de Staatssecretaris in eigen beheer fiscaal van aard is en geen sprake is van een arbeidsrechtelijk pensioenaanspraak, betekent dit dat bij echtscheiding de partner geen aanspraak kan maken op verdeling van de reserve voor de oude dag.

Volgens de Staatssecretaris zal bij een keuze voor dit systeem nog bezien dienen te worden hoe een eventuele omzetting zou dienen plaats te vinden. De Staatssecretaris gaat in overleg met de beide Kamers.

We wachten af en houden u op de hoogte.

Deel dit artikel