rvw-logo
RVW Advies

Tax accounting en vaste inrichtingen: zo eenvoudig is dat nog niet! - 01 juni 2011

Waar fiscaliteit de commerciele jaarrekening raakt, wordt al snel over tax accounting gesproken. Bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting zal het startpunt de commerciële jaarrekening zijn.

Bij tax accounting gaat het juist om de vertaalslag van fiscale consequenties naar de commerciële jaarrekening. In feite andersom dus. Vanzelfsprekend wordt van hetzelfde feitencomplex uitgegaan wanneer de gevolgen voor de fiscale jaarrekening, dan wel voor de commerciële jaarrekening worden bepaald. Het kan dan nog een hele toer zijn om op basis van beide sets aan regelgeving tot een correcte verwerking van de feiten te komen. Een mooi voorbeeld hiervan is de verwerking van resultaat en vermogen toe te rekenen aan vaste inrichtingen.Hierbij wordt duidelijk dat de interpretatie van verslaggevingsregels niet altijd eenduidig is. In het navolgende worden de International Financial Reporting Standards (hierna: IFRS) als uitgangspunt genomen bij de verwerking van vaste inrichtingenposities in de jaarrekening. IFRS-regels worden door de International Accounting Standards Board (hierna: IASB) vastgesteld. Een van de uitdagingen die de IASB heeft is om standaarden te schrijven die werkbaar zijn in de gehele wereld. Dit is een extra uitdaging waar het de standaard lAS 12 betreft die handelt over de verwerking van winstbelastingen in de commerciële jaarrekening. ledere jurisdictie heeft zijn eigen belastingsys teem met haar specifieke eigenaardigheden, zoals dus in Nederland het stelsel van voorkoming van dubbele belasting waarbij wordt uitgegaan van een wereldwinstgedachte. Hoe moet hier mee om worden gegaan onder IFRS? In deze beschouwing wordt met name aandacht geschonken aan deze problematiek.

Deel dit artikel